Λοιπές υπηρεσίες

Ασφάλιση εμπορευμάτων

Εξασφαλίζουμε συμβόλαια ασφάλισης OPEN COVER & BLOCK POLICY με ρήτρες ασφάλισης Α,Β,C καθώς και ειδικές ρήτρες για ειδικές μεταφορές.

Εκτελωνισμός εμπορευμάτων

Αφορά σε εκτελωνισμό εισαγωγής και εξαγωγής, συμβουλευτικό προσανατολισμό για εισαγωγές & εξαγωγές, ταξινόμηση εμπορευμάτων βάσει Ευρωπαϊκού συστήματος ταριφών, εγγυητική μεταφόρτωσης Transit φορτίων, άνοιγμα και παρακολούθηση Τραπεζικών Πιστώσεων συναλλαγής εμπορευμάτων, ελεύθερη ζώνη για υποκείμενα εμπορεύματα.