ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σημαντική προτεραιότητα για την APM Transport αποτελεί η πιστοποίηση των διαδικασιών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης εξασφαλίζεται η αρτιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας, ενώ η συνεχής επαναξιολόγηση των διαδικασιών μας δίνει την ευκαιρία να ελέγχουμε την αρτιότητα των διεργασιών σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων μας και να αναγνωρίζουμε άμεσα τις περιοχές προς βελτίωση.
Η APM Transport έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων :

  • ISO 9001:2015
  • ISO39001:2012
  • TAPA TSR-1 (2017)
  • GDP Compliance EU 2013/C 343/01
  • HACCP for Ferroplast Bodies – Θάλαμοι πιστοποιημένοι από τον Κατασκευαστή
  • Pharmaserv – Θάλαμοι πιστοποιημένοι από τον Κατασκευαστή